Battle For Bourtange
 
 25&26 Mei 2019

Welkom op de website Battle for Bourtange

In werkelijkheid nooit gebeurt maar het had gekund.

Onze jongste werkgroep lid is 18 en de oudste is 60. Het merendeel werkt of gaat zelfs nog naar school. Wij zijn allemaal reenactors die een voorkeur hebben voor de 80 jarige oorlog. Binnen de werkgroep zijn de taken verdeeld in een  scenario groep, aanmeldingsgroep, contactgroep en een merchandise groep. In de praktijk doen we alles samen.


 

Wie zijn wij

Wij zijn een 9 tal bewoners van Bourtange  die de vesting Bourtange en het reenacten een warm hart toedragen. Een keer per jaar zetten we dit om in het organiseren  van een evenement dat past bij de vesting, een 80 jarig oorlog evenement.  Dit doen we in samenwerking met de Stichting Vesting Bourtange
De Slag en zijn deelnemers

De Slag vindt plaats in en rondom de Vesting. Er zullen op verschillende plaatsen gevechten en demonstraties  plaatsvinden en op het marktplein zal er ook het een en ander te zien zijn. 

De deelnemers komen dit jaar uit 11 verschillende  landen. Engeland, Italie, Hongarije, Polen, Slowakije, Tjechie, Duitsland, Belgie, Spanje, Malta en natuurlijk Nederland. Er komen ruim 30 groepen met in totaal over de 720 deelnemers man, vrouw en een paar kinderen.

We hebben ook dit jaar weer een  markt met  met een tiental historiche kramen waaronder een barbier die uw baard op 17de eeuwse manier er af scheert.

 Bourtange gebouwd en gesloopt

In de 16 eeuw, ten tijde van de 80 jarige oorlog, beheersten onze voorouders de grondwaterstand nog niet, en bestond de oostgrens van de lage landen vooral uit moeras, met hier en daar een zandrug.

Op een van deze zandruggen ontstond Bourtange. In 1580 kwam de Stad Groningen, door het verraad van de Graaf van Rennenberg, weer in Spaanse hand.

Ten einde de stad te bedwingen gaf Prins Willem van Oranje aan Diederik Sonoy opdracht om op de zandrug die door het Bourtange moeras liep een schans aan te leggen. Er werd een begin gemaakt maar door geldgebrek werd het werk als snel stilgelegd. In augustus 1593 is er verder gegaan met de werken.

De Spaanse generaal Verdugo kwam een maand later met ruim 6000 man bij de Vesting in opbouw, Hier werd hij door 700 man tegengehouden, en vertrok hij onverrichter zaken.

Na de reductie van Groningen in 1594 werd de Schans gekeerd. Hij diende niet langer om de Stad Groningen te bedwingen maar werd onderdeel van de naar het oosten gerichte grens.

Tussen 1593 en 1645 werd de Vesting steeds verder uitgebreid en versterkt.

In 1665 dreigde een inval van de Bisschop van Munster, Bommen Berend.

De Vesting was op dat moment al in verval maar werd snel hersteld en versterkt.

Hierdoor lukte het de Bisschop niet om Bourtange te veroveren.

In 1672 probeerde hij het nog eens dit maal door de toenmalige commandant Bernard Prott 200.000 guldens te beloven, het antwoord van Prott hierop was dat hij 200.000 kanonskogels voor de Bisschop had.

Hierop vertrok de Bisschop weer en richte hij zich tevergeefs op het beleg van de Stad Groningen.

Nadat het gevaar geweken was en door uitdroging van het moeras raakte de Vesting weer in verval.
Dit duurde tot 1723 toen op last van de Staten Generaal de Vesting weer in verdedigbare toestand  gebracht werd. In 1742 was dit klaar en bereikte de Vesting zijn grootste omvang.

Dit voorkwam echter niet de teloorgang van de Vesting. Door verdere verdroging van het omliggende moeras en de toenemende vuurkracht van het geschut, verloor de Vesting in toenemende mate zijn militaire betekenis.

In 1851 werd Bourtange afgevoerd als Vesting en werden de militaire gronden en gebouwen verkocht aan particulieren. Die begonnen meteen met  slechten van de wallen en het dempen van de grachten.

Niet alle grachten werden volledig gedempt en inde zestiger jaren van de 20 ste eeuw waren er hier en daar nog restanten zichtbaar. In het dorp waren naast het marktplein nog enige gebouwen herkenbaar zij het in zeer slechte staat.

Naar aanleiding van klachten van de toenmalige bewoners van Bourtange dat het dorp dood dreigde te gaan, besloot het toenmalig gemeentebestuur de Vesting te reconstrueren. In 1968 is hier een begin mee gemaakt en zelfs in de 21 ste Eeuw zijn er nog nieuwe gebouwen toegevoegd.

Als uitgangspunt voor de reconstructie heeft men voor het jaar 1742 gekozen omdat de Vesting toen op zijn grootst en mooist was.

 

Contact & Route

 

 

 

 


 

 
 
 
 
E-mail
Info